โครงการสนับสนุนจัดตั้งสถานีชาร์จ

งานสัมมนาปิดโครงการสนับสนุนการลงทุนสถานีอัดประจุไฟฟ้า (Charging Station)

Presentations

รศ.ดร.อมรรัตน์ แก้วประดับ
ผู้จัดการโครงการฯ และเลขาธิการสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย
คุณกัลย์ แสงเรือง
ตำแหน่งผู้ช่วยเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.)
คุณสมศักดิ์ ปรางทอง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารด้านการใช้ไฟฟ้าและกิจการเพื่อสังคม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
คุณเลิศชาย แก้ววิเชียร
ผู้ช่วยผู้ว่าการธุรกิจและการตลาด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)
คุณมนัส อรุณวัฒนาพร
ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนา การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)
คุณฉันทกร เดวิชญ์ จำศิลป์
กรรมการผู้จัดการ บริษัท กริดวิซ (ประเทศไทย) จำกัด
คุณชยพล หลีระพันธ์
ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท จีแอลที กรีน (ประเทศไทย) จำกัด
คุณวรพจน์ รื่นเริงวงศ์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โชเซ่น เอนเนอร์จี้ จำกัด
คุณพูนพัฒน์ โลหารชุน
กรรมการผู้จัดการ บริษัท อีโวลท์ เทคโนโลยี จำกัด
โครงการสนับสนุนการลงทุน สถานีอัดประจุไฟฟ้า CHARGING STATION

ที่มาของโครงการ

กระทรวงพลังงานได้วางมาตรการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าเป็นส่วนหนึ่งในแผนอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2558 – 2579 และได้รับความเห็นจากคณะกรรมการ นโยบายพลังงานแห่งชาติ เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2558 ซึ่งมีเป้าหมายในการส่งเสริม เพื่อให้เกิดการใช้งานรถยนต์ไฟฟ้า ปี 2579 รวมทั้งสิ้น 1.2 ล้านคัน เพื่อดําเนินการให้สอดคล้องกับแผนขับเคลื่อนยานยนต์ ไฟฟ้าในระยะท่ี 1 จึงมีแผนการส่งเสริมการใช้งานรถโดยสาร สาธารณะไฟฟ้า และการจัดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้าสําหรับ หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน เพื่อเป็นสถานี นําร่องสําหรับรองรับยานยนต์ไฟฟ้า ที่จะเพิ่มมากขึ้นในอนาคต

วัตถุประสงค์

เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้า ที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต และสร้างความเชื่อมั่นต่อการใช้ยานยนต์ ไฟฟ้าในประเทศ และกระตุ้นให้ประชาชนทั่วไป หันมาใช้ ยานยนต์ไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้น โดยสนับสนุนเงินบางส่วนให้กับ ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน สถาบัน การศึกษาของรัฐ หน่วยงานของรัฐประเภทอื่น และเอกชน (ที่ไม่ใช่ส่วนราชการ) ในการลงทุนส่งเสริมสถานีอัดประจุไฟฟ้า (Charging Station) ให้กับยานยนต์ไฟฟ้า โดยมีจํานวนเป้าหมายอย่างน้อย 100 หัวจ่าย

ประชาสัมพันธ์

กระทรวงพลังงาน มอบสัญญา Charging Station 20 หน่วยงาน คาดแล้วเสร็จปี 61


ไฟเขียวล็อตแรกหนุนเปิด '23 หัวจ่าย' สถานีชาร์จรถไฟฟ้า
นายทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กล่าวในพิธีมอบสัญญาแก่...

กระทรวงพลังงาน มอบสัญญา Charging Station 20 หน่วยงาน
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน...

กระทรวงพลังงาน มอบสัญญา Charging Station 20 หน่วยงาน คาดแล้วเสร็จปี 61
กระทรวงพลังงานเดินหน้านโยบาย Energy 4.0 เร่งขับเคลื่อนโครงการยานยนต์ไฟฟ้าเต็มกำลัง...

PumpCharge

สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทยให้ บริษัท กริดวิช จํากัด พัฒนาแอพพลิเคชั่นชื่อ "PumpCharge" ดาวน์โหลดได้ที่ลิงค์: https://www.pumpcharge.com หรือ QR Code ด้านล่าง ซึ่งสามารถแสดง ชื่อสถานี ที่อยู่พิกัดของสถานี ประเภท จํานวนหัวจ่าย และสถานะของตู้อัดประจุไฟฟ้า (ว่าง/ไม่ว่าง) ท้ังน้ีทางสมาคมฯ ได้อัปเดตสถานีอัดประจุไฟฟ้าในโครงการฯ ท่ีก่อสร้างแล้วเสร็จ

Contact Us

ติดต่อเราได้เสมอ

สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย

อาคารเคเอกซ์ ชั้น 12 เลขที่ 110/1 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลําภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

เลขที่ประจําตัวผู้เสียภาษี 0993000349849

Electric Vehicle Association of Thailand (EVAT)

KX building (KX: Knowledge Exchange for Innovation (KMUTT) 110/1 Krung Thonburi Road, Banglamphulang Khlongsan,Bangkok 10600 (THAILAND)

Taxpayer Identification Number 0993000349849

ติดต่อสมาคม

ติดต่อสมาคม:  +66 (0) 86-390-3339
อีเมลติดต่อทั่วไป:  contact@evat.or.th
อีเมลติดต่อของสมาชิก:  member@evat.or.th

เว็บไซต์

EVAT:  evat.or.th