สนทนาเกี่ยวกับเทคโนโลยี

Tech Forum & Tutorial/Workshop
งานสัมมนา EV Tech Forum 2023 โดย สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย(EVAT) ร่วมกับบริษัท อาร์เอ็กซ์ เทรดเด็กซ์ จํากัด
Date 24 Nov 2023
THAILAND Exhibits potential to become Asean's hub of EV
Date 22 - 25 Nov 2023
Business Opportunity in EV E-Co System:
โอกาสทางธุรกิจในระบบอีวีอีโคซิสเต็ม
Date 22 - 25 Nov 2023
EV Innovation and Conversion for Sustainable Future
Date 9 March 2022
พลิกวิกฤต Covid-19 กับความท้ายทาย
START UP ยา่นยนต์ไฟฟ้าไทย
Date 16 October 2022
E-Mobility: Bus & Coach Business and Operational Challenges
Date 9 December 2021
Tech Forum & Tutorial/Workshop 2020
นวัตกรรมยานยนต์สมัยใหม่เพิื่ออนาคตไทย ในทศวรรษหน้า
Date 19 November 2020
Tech Forum & Tutorial/Workshop 2019
Smart & AI for Car Sharing Service
Date 22 November 2019
Tech Forum & Tutorial/Workshop 2018
Formula E Shell Eco Marathon Experience
Date 11 January 2018
Tech Forum & Tutorial/Workshop 2017
Thailand is First EV
Date 9 February 2017
Seminar on Regulation and Standards of Electric Vehicle and Related Components
Date 9 March 2017
Thailand Energy Saving & LED Summit 2017
Date 11-13 May 2017
Tech Forum & Tutorial/Workshop 2016
Industry Readiness of Electric Vehicle Auto Parts Manufacturing in Thailand
Date 23 November 2017
Suitability of IEC standardization of Electric Vehicle Charging for Thailand
Date 11 February 2016
Trends of EV Technology in Various Types
Date 25 March 2016
Electric Tuk Tuk : Development, Compliance, Production, Improvement, & Future
Date 7 April 2016
FOMM: Pride Uplifting Design
Date 4 August 2016

Contact Us

ติดต่อเราได้เสมอ

สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย

อาคารเคเอกซ์ ชั้น 12 เลขที่ 110/1 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลําภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

เลขที่ประจําตัวผู้เสียภาษี 0993000349849

Electric Vehicle Association of Thailand (EVAT)

KX building (KX: Knowledge Exchange for Innovation (KMUTT) 110/1 Krung Thonburi Road, Banglamphulang Khlongsan,Bangkok 10600 (THAILAND)

Taxpayer Identification Number 0993000349849

ติดต่อสมาคม

ติดต่อสมาคม:  +66 (0) 86-390-3339
อีเมลติดต่อทั่วไป:  contact@evat.or.th
อีเมลติดต่อของสมาชิก:  member@evat.or.th

เว็บไซต์

EVAT:  evat.or.th