ประกวดคลิปวีดีโอ

จัดประกวดการทําคลิปการ ประชาสัมพันธ์ ประจําปี 2566 ในหัวข้อ "ทําไมประเทศไทยเห็นว่า รถไฟฟ้าจําเป็น"

วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อร่วมกันพัฒนาการเชื่อมโยงระหว่างเครือข่ายสถานีอัดประจุไฟฟ้า โดยมุ่งเน้นประโยชน์สูงสุด ของผู้ใช้ยานยนต์ไฟฟ้า และเพื่อให้สามารถใช้บริการอัดประจุไฟฟ้าได้ในทุกเครือข่ายฯ และมีระบบการให้บริการที่เป็นมาตรฐาน
คุณสมบัติของผู้ส่งผลงาน
 • ผู้ส่งผลงานสามารถเป็นนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไปก็ได้
 • ผู้ส่งผลงานต้องเป็นผู้ถือสัญชาติไทยหรือพำนักในประเทศไทย
 • ผู้ส่งผลงาน 1 ทีม (ไม่จำกัดจำนวนคน) โดยสามารถส่งได้ 1 ผลงานต่อ 1 ทีม
 • ผู้ส่งผลงานต้องรับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้อมูล ได้แก่ เนื้อหา ภาพ เสียง คลิปวิดีโอ ซอฟต์แวร์ หรืออื่นใดที่ใช้ในการผลิตผลงาน
 • ผู้ส่งผลงานต้องเป็นผู้จัดทำผลงานด้วยตนเอง ห้ามนำผลงานของผู้อื่นมาส่งแทน และห้ามส่งผลงานในนามผู้อื่นเด็ดขาด
 • ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดรับทราบและยินยอมให้ผลงานของตน เป็นลิขสิทธิ์ของสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทยแต่เพียงผู้เดียว
หลักเกณฑ์ในการส่งผลงาน
 • ไฟล์และขนาดของคลิปวิดีโอต้องสามารถใช้ประชาสัมพันธ์ผ่าน Youtube และ Facebook ได้
 • เนื้อหาคลิปวิดีโอทั้งหมดจะต้องเป็นภาษาไทย โดยมีความยาวไม่เกิน 2 นาที
 • ต้องมีโลโก้ของ EVAT พร้อมเขียนคำอธิบายแนวคิดของคลิปวีดีโอ ความยาวไม่เกิน 5 บรรทัด
 • คลิปวิดีโอจะต้องมีเนื้อหาการประชาสัมพันธ์ยานยนต์ไฟฟ้าอย่างน้อย 1 จากหัวข้อดังนี้ (1) การจอดรถและการใช้เครื่องชาร์จไฟสาธารณะสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า (2) ประสบการณ์และข้อดีของการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า สิทธิประโยชน์ที่หลายคนไม่รู้สำหรับการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า และ (3) (.... อื่นๆ)
 • คลิปวิดีโอต้องไม่เคยเผยแพร่สู่สาธารณะ หรือรับรางวัลใด ๆ มาก่อนทั้งในและนอกประเทศ
 • ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
ขั้นตอนการสมัคร การส่งผลงาน 
และการตัดสิน
 • ผู้เข้าประกวดกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มใบสมัคร และสแกนส่งใบสมัครพร้อมสำเนาบัตรประชาชนหรือพาสปอร์ตของผู้เข้าประกวด
 • ผู้เข้าประกวดสามารถส่งผลงาน 1 คลิปต่อ 1 คนหรือ 1 ทีม โดยอับโหลดผลงานผ่าน Google Drive ของสมาคม
 • สามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2565
 • คณะกรรมการการจัดประกวดจะทำการคัดกรองคลิปวีดีโอที่ผ่านหลักเกณฑ์ในการส่งผลงานระหว่างวันที่ 1-16 ธันวาคม 2565
 • คณะกรรมการตัดสินรอบสุดท้ายจะดำเนินการตัดสินในวันที่ 19 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุมสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทยโดยจะมีการบันทึกวิดีโอตลอดการประชุมตัดสิน ทั้งนี้ ผู้จัดขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงวันตัดสินตามความเหมาะสม
 • ประกาศผลผู้รับรางวัลวันที่ 23 ธันวาคม 2565 ทาง Facebook และเว็บไซต์ของสมาคม
 • กำหนดการมอบรางวัล : การมอบรางวัลสำหรับผู้ชนะทุกรางวัล ณ สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย ในเดือนมกราคม 2566
เกณฑ์การให้คะแนน
 • ภาพรวม : ด้านเนื้อหาสาระในการสื่อสารที่ตรงกับวัตถุประสงค์ 50 คะแนน
 • ความสร้างสรรค์ : แนวคิดและการเล่าเรื่อง 30 คะแนน
 • การผลิต : เทคนิค คุณภาพของภาพ เสียง และการตัดต่อ 20 คะแนน
คณะกรรมการตัดสิน
 • คณะกรรมการการจัดประกวดจะประกอบด้วย คณะทำงาน WG4 และคณะผู้จัดการและแอดมินของสมาคม
 • คณะกรรมการตัดสินรอบสุดท้ายจะประกอบด้วย 5 ท่าน โดยมีนายกสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทยเป็นประธานตัดสิน และอุปนายกสมาคมทั้ง 4 ท่าน
รางวัลการประกวด
 • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 50,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 30,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 20,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 เงินรางวัล 10,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 เงินรางวัล 5,000 บาท
 • ผู้ที่ได้รับรางวัล ต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย (5%) จากมูลค่าของเงินรางวัล

AWARD 2022

ประกาศผลการประกวดคลิปสั้น

ตามที่สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทยจัดกิจกรรมการประกวดคลิปสั้น “เปลี่ยนวิถีการสัญจรในอนาคตด้วยยานยนต์ไฟฟ้า” มีวัตถุประสงค์ เพื่อเชิญชวนนักศึกษา หรือบุคคลทั่วไป ร่วมประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนสนใจรถยนต์ไฟฟ้า (BEV) มากยิ่งขึ้นบัดนี้ คณะกรรมการได้ดําเนินการพิจารณาตัดสินการประกวดคลิปสั้นดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อและผลงานที่ได้รับรางวัล ดังนี้
รางวัลชนะเลิศ

ผลงาน: รีวิวชีวิตคู่รัก

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1

50k ■ 5 weeks ago

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2

50k ■ 5 weeks ago

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3

50k ■ 5 weeks ago

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 4

50k ■ 5 weeks ago

Contact Us

ติดต่อเราได้เสมอ

สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย

อาคารเคเอกซ์ ชั้น 12 เลขที่ 110/1 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลําภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

เลขที่ประจําตัวผู้เสียภาษี 0993000349849

Electric Vehicle Association of Thailand (EVAT)

KX building (KX: Knowledge Exchange for Innovation (KMUTT) 110/1 Krung Thonburi Road, Banglamphulang Khlongsan,Bangkok 10600 (THAILAND)

Taxpayer Identification Number 0993000349849

ติดต่อสมาคม

ติดต่อสมาคม:  +66 (0) 86-390-3339
อีเมลติดต่อทั่วไป:  contact@evat.or.th
อีเมลติดต่อของสมาชิก:  member@evat.or.th

เว็บไซต์

EVAT:  evat.or.th