เกี่ยวกับสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย
สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย (EVAT)
จดทะเบียนอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558
ในช่วงต้นปี พ.ศ. 2558 หน่วยงานภาครัฐได้เริ่มให้ความสนใจเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า และเริ่มมีนโยบายส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าขึ้นในประเทศไทย ทำให้กลุ่มบุคคลจากทั้งภาควิชาการและภาคเอกชน ซึ่งมีความสนใจเกี่ยวกับยานยนต์ไฟฟ้า ได้มีการประชุมหารือเพื่อจัดตั้งสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทยขึ้นเมื่อวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2558 ณ อาคารเคเอ็กซ์ (KX) และสมาคมได้รับการจดทะเบียนอย่างเป็นทางการ (ทะเบียนเลขที่ จ.5458/2558) เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558
Loading PDF…
1 /
หลักการของการจัดตั้งสมาคม
เพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย ซึ่งจะช่วยลดปัญหามลพิษในท้องถนนโดยเฉพาะในเมืองใหญ่ ทำให้เกิดการใช้พลังงานในภาคขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งส่งเสริมอุตสาหกรรมการผลิต พัฒนาและวิจัยยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยตลอดจนสนับสนุนผู้ประกอบการไทย ให้มีความเข้มแข็งและสามารถแข่งขันในตลาดสากลได้มากขึ้น
วัตถุประสงค์ของสมาคม
1.สนับสนุนการแลกเปลี่ยนความรู้และความร่วมมือทางวิชาการด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรมยานยนต์ไฟฟ้าทุกประเภทรวมทั้งเทคโนโลยีต่าง ๆที่เกี่ยวข้อง
2.สนับสนุนและให้คำปรึกษาข้อบังคับ มาตรฐาน และการดำเนินงาน รวมทั้งแนวทางแก้ปัญหาและอุปสรรคอันจะนำไปสู่การส่งเสริมการใช้ การผลิต และการพัฒนาวิจัยยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย
3.ส่งเสริมและเผยแพร่ข้อมูลการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าอย่างถูกต้องเหมาะสม และปลอดภัยแก่ประชาชนและผู้สนใจทั่วไป
งานเปิดตัวสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย
Grand Opening of EVAT, 3 December 2015
Jupiter 4-5, Muang Thong Thani
งานเปิดตัวสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย และสัมมนา ขับเคลื่อนยานยนต์ไฟฟ้าไทยสู่อาเซียน วันที่ 3 ธันวาคม 2558 ณ ห้องจูปิเตอร์ 4-5 อิมแพค เมืองทองธานี
สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย ร่วมกับสถาบันยานยนต์ และบริษัทสื่อสากล จัดงานเปิดตัวสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย และงานสัมมนา 'ขับเคลื่อนยานยนต์ไฟฟ้าไทยสู่อาเซียน' ในวันที่ 3 ธันวาคม 2558 ภายใต้งาน Motor Expo 2015 ณ อิมแพค เมืองทองธานี นั้น ถือเป็นโอกาสอันดีที่จะแนะนำสมาคมฯ ซึ่งถูกจัดตั้งขึ้น งานสัมมนาที่จัดขึ้นจะเป็นเวทีประชาสัมพันธ์ของนโยบายการส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าของทางภาครัฐ และให้ผู้สนใจร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับอนาคตและทิศทางยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศ พร้อมกันนี้ผู้เข้าร่วมจะได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมชม เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าที่มาจัดแสดงในงาน
Grand Opening of EVAT | Program
จดทะเบียนจัดตั้งสมาคม
สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย ได้รับการจดทะเบียนจัดตั้งอย่างเป็นทางการ โดยนายทะเบียนสมาคมประจำกรุงเทพมหานคร ตามเลขทะเบียน จ.5458/2558 เมื่อวันที่ 6 พ.ย. 2558 โดยมีการประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเล่ม 133 ตอนที่ 2ง หน้า 126-128 เมื่อวันที่ 7 ม.ค. 2559

ประกาศจดทะเบียนสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย
ข้อบังคับสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย
เอกสารใบสำคัญแลดงการจดทะเบียนการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ

Contact Us

ติดต่อเราได้เสมอ

สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย

อาคารเคเอกซ์ ชั้น 12 เลขที่ 110/1 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลําภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

เลขที่ประจําตัวผู้เสียภาษี 0993000349849

Electric Vehicle Association of Thailand (EVAT)

KX building (KX: Knowledge Exchange for Innovation (KMUTT) 110/1 Krung Thonburi Road, Banglamphulang Khlongsan,Bangkok 10600 (THAILAND)

Taxpayer Identification Number 0993000349849

ติดต่อสมาคม

ติดต่อสมาคม:  +66 (0) 86-390-3339
อีเมลติดต่อทั่วไป:  contact@evat.or.th
อีเมลติดต่อของสมาชิก:  member@evat.or.th

เว็บไซต์

EVAT:  evat.or.th