ฝ่ายส่งสริมการใช้

WG 3 - ข้อมูลผู้ใช้ และนโยบาบส่งเสริมการใช้ User Data and Promotion Policy
 • user

  คุณสรรเพชญ ตั้งเสาวภาคย์

  กรรมการ ประธาน WG3
 • user

  คุณชัยศิริ วิชัยลักษณ์

  กรรมการ รองประธาน WG3
 • user

  คุณพูนพัฒน์ โลหารชุน

  กรรมการ รองประธาน WG3
 • user

  คุณฉันทกร เดวิชญ์ กริดวิชยญาการ

  กรรมการ ที่ปรึกษา WG4
WG 4 - ประชาสัมพันธ์และรณรงค์การใช้ Public Relations and Promotion Campaign
 • user

  คุณวีรันดา​ วัฒนดำรง

  กรรมการ ที่ปรึกษา WG4
 • user

  คุณธมลวรรณ ชลประทิน

  กรรมการ รองประธาน WG4

Contact Us

ติดต่อเราได้เสมอ

สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย

อาคารเคเอกซ์ ชั้น 12 เลขที่ 110/1 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลําภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

เลขที่ประจําตัวผู้เสียภาษี 0993000349849

Electric Vehicle Association of Thailand (EVAT)

KX building (KX: Knowledge Exchange for Innovation (KMUTT) 110/1 Krung Thonburi Road, Banglamphulang Khlongsan,Bangkok 10600 (THAILAND)

Taxpayer Identification Number 0993000349849

ติดต่อสมาคม

ติดต่อสมาคม:  +66 (0) 86-390-3339
อีเมลติดต่อทั่วไป:  contact@evat.or.th
อีเมลติดต่อของสมาชิก:  member@evat.or.th

เว็บไซต์

EVAT:  evat.or.th