ที่ปรึกษา

 • user

  รศ.ดร.ยศพงษ์ ลออนวล

  นายกสมาคมกิตติมศักดิ์และที่ปรึกษาสมาคม
 • user

  ดร.ชนะ เยี่ยงกมลสิงห์

  ที่ปรึกษา ฝ่ายวิชาการ
 • user

  คุณพิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล

  ที่ปรึกษา ฝ่ายอุตสาหกรรม

อุปนายกสมาคม

 • user

  ผศ.ดร.อุเทน สุปัตติ

  อุปนายก ฝ่ายวิชาการ
 • user

  รศ.ดร.พงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย์

  อุปนายก ฝ่ายส่งเสริมการวิจัย
 • user

  คุณสรรเพชญ ตั้งเสาวภาคย์

  อุปนายก ฝ่ายอุตสาหกรรม
 • user

  คุณฉันทกร เดวิชญ์
  กริดวิชยญาการ

  อุปนายก ฝ่ายส่งเสริมการใช้

Contact Us

ติดต่อเราได้เสมอ

สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย

อาคารเคเอกซ์ ชั้น 12 เลขที่ 110/1 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลําภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

เลขที่ประจําตัวผู้เสียภาษี 0993000349849

Electric Vehicle Association of Thailand (EVAT)

KX building (KX: Knowledge Exchange for Innovation (KMUTT) 110/1 Krung Thonburi Road, Banglamphulang Khlongsan,Bangkok 10600 (THAILAND)

Taxpayer Identification Number 0993000349849

ติดต่อสมาคม

ติดต่อสมาคม:  +66 (0) 86-390-3339
อีเมลติดต่อทั่วไป:  contact@evat.or.th
อีเมลติดต่อของสมาชิก:  member@evat.or.th

เว็บไซต์

EVAT:  evat.or.th