รายชื่อสมาชิกสมาคมในปัจจุบัน

สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย ก่อตั้งขึ้นในวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2558 ณ อาคารศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ (KX) และสมาคมได้รับการจดทะเบียนอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 และมีสมาชิก 5 ประเภท คือ สมาชิกกิตติมศักดิ์ สมาชิกสามัญนิติบุคคล สมาชิกสามัญทั่วไป สมาชิกสมทบ และสมาชิกนักศึกษา ซึ่่งสมาชิกแต่ละประเภทจะมีเพิ่มมากขึ้นทุุกปี ที่แสดงให้เห็นถึง การตระหนักถึงความสำคัญของยานยนต์ไฟฟ้า ทั้งทางภาคธุรกิจ และภาคการศึกษา

สมาชิกสามัญนิติบุคคลที่มีธุรกิจเกี่ยวข้องกับยานยนต์ไฟฟ้า มีรายนามดังต่อไปนี้

Contact Us

ติดต่อเราได้เสมอ

สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย

อาคารเคเอกซ์ ชั้น 12 เลขที่ 110/1 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลําภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

เลขที่ประจําตัวผู้เสียภาษี 0993000349849

Electric Vehicle Association of Thailand (EVAT)

KX building (KX: Knowledge Exchange for Innovation (KMUTT) 110/1 Krung Thonburi Road, Banglamphulang Khlongsan,Bangkok 10600 (THAILAND)

Taxpayer Identification Number 0993000349849

ติดต่อสมาคม

ติดต่อสมาคม:  +66 (0) 86-390-3339
อีเมลติดต่อทั่วไป:  contact@evat.or.th
อีเมลติดต่อของสมาชิก:  member@evat.or.th

เว็บไซต์

EVAT:  evat.or.th