คณะกรรมการปัจจุบันปี 2022-2024

2022 - 2024

รายนามคณะกรรมการสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย 2565 - 2567

ที่ปรึกษา

 • user

  รศ.ดร.ยศพงษ์ ลออนวล

  นายกสมาคมกิตติมศักดิ์
  และที่ปรึกษาสมาคม
 • user

  คุณจาตุรนต์ โกมลมิศร์

  ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
 • user

  คุณนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์

  ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
 • user

  รศ.ดร.พงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย์

  ที่ปรึกษา

อุปนายกสมาคม

 • user

  ผศ.ดร.อุเทน สุปัตติ

  อุปนายกฯ ฝ่ายการศึกษา
  และการพัฒนาบุคลากร
 • user

  คุณสุโรจน์ แสงสนิท

  อุปนายกฯ ฝ่ายอุตสาหกรรม
  และการพัฒนาธุรกิจ
 • user

  คุณจาตุรงค์ สุริยาศศิน

  อุปนายกฯ ฝ่ายการพัฒนา
  โครงสร้างพื้นฐาน
 • user

  คุณฉันทกร เดวิชญ์
  กริดวิชญยาการ

  อุปนายกฯ ฝ่ายข้อมูล การสื่อสาร
  และประชาสัมพันธ์

ฝ่ายเลขานุการ

 • user

  ดร.มัณฑนา รังสิโยภาส

  เลขาธิการ
 • user

  คุณพิมุกต์ เพ่งพิศ

  ผู้ช่วยเลขาธิการ
 • user

  ดร.เทพรัตน์ กล่ำรัศมี

  นายทะเบียน
 • user

  ผศ.ดร.กิตติ์ชนน เรืองจิรกิตติ์

  เหรัญญิก
 • user

  คุณสยามณัฐ พนัสสรณ์

  ปฎิคม
 • user

  คุณชรินธร วงศ์สมมิตร

  กฎหมาย

ฝ่ายการศึกษาและการพัฒนาบุคลากร

WG 1 - คณะทำงาน WG1 การประชุมและสัมมนา
 • user

  ดร.มนธิรา วัชรสุกาญจน์

  กรรมการ ประธาน WG1
 • user

  ดร.นุวงศ์ ชลคุป

  กรรมการ รองประธาน WG1
 • user

  คุณธมลวรรณ ชลประทิน

  กรรมการ เลขานุการ WG1
WG 2 - คณะทำงาน WG2 การฝึกอบรมและการศึกษา
 • user

  ดร.ธงชัย จินาพันธ์

  กรรมการ ประธาน WG2
 • user

  คุณณัฐคม พิธานเกื้อกูล

  กรรมการ รองประธาน WG2

ฝ่ายอุตสาหกรรมและการพัฒนาธุรกิจ

WG 3 - คณะทำงาน WG3 นโยบาย มาตรฐาน และการเปลี่ยน ผ่านอุตสาหกรรม
 • user

  ดร.อรรถวิท เตชะวิบูลย์วงศ์

  กรรมการ ประธาน WG3
 • user

  คุณสุรวุฒิ มิลินทางกูร

  กรรมการ รองประธาน WG3
WG 4 - คณะทำงาน WG4 การสนับสนุนการลงทุนจากต่างประเทศ
 • user

  คุณวิโรจน์ พัชรวัฒนกูล

  กรรมการ ประธาน WG4
 • user

  คุณอาสา ปิยะรัฐ

  กรรมการ รองประธาน WG4

ฝ่ายการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

WG 5 - คณะทำงาน WG5 ระบบอัดประจุไฟฟ้า
 • user

  ผศ.ดร.ชนะ เยี่ยงกมลสิงห์

  กรรมการ ประธาน WG5
 • user

  คุณพูนพัฒน์ โลหารชุน

  กรรมการ รองประธาน WG5
 • user

  คุณอัษฎายุทธ รุธิรโก

  กรรมการ เลขานุการ WG5
WG 6 - คณะทำงาน WG6 ระบบแบตเตอรี่แบบสลับ
 • user

  ดร.พิมพา ลิ้มทองกุล

  กรรมการ ประธาน WG6
 • user

  คุณสืบ ธาราสิริ

  กรรมการ รองประธาน WG6
 • user

  คุณวิทยา รุ่งฤทธิเดช

  กรรมการ เลขานุการ WG6

ฝ่ายข้อมูล การสื่อสาร และประชาสัมพันธ์

WG 7 - คณะทำงาน WG7 การวิเคราะห์ข้อมูล
 • user

  คุณวีรันดา​ วัฒนดำรง

  กรรมการ ประธาน WG7
WG 8 - คณะทำงาน WG8 การสื่อสาร และประชาสัมพันธ์
 • user

  คุณวรากร กติกาวงศ์

  กรรมการ ประธาน WG8
 • user

  คุณธน วิวรรธน์หิรัญ

  กรรมการ รองประธาน WG8

เจ้าหน้าที่สมาคม

 • user

  คุณธัญลักษณ์ ก้อมณี

  ผู้จัดการสมาคม
 • user

  คุณณัฐณิชา วงศ์คำ

  นักบริหารงานทั่วไป

Contact Us

ติดต่อเราได้เสมอ

สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย

อาคารเคเอกซ์ ชั้น 12 เลขที่ 110/1 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลําภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

เลขที่ประจําตัวผู้เสียภาษี 0993000349849

Electric Vehicle Association of Thailand (EVAT)

KX building (KX: Knowledge Exchange for Innovation (KMUTT) 110/1 Krung Thonburi Road, Banglamphulang Khlongsan,Bangkok 10600 (THAILAND)

Taxpayer Identification Number 0993000349849

ติดต่อสมาคม

ติดต่อสมาคม:  +66 (0) 86-390-3339
อีเมลติดต่อทั่วไป:  contact@evat.or.th
อีเมลติดต่อของสมาชิก:  member@evat.or.th

เว็บไซต์

EVAT:  evat.or.th