สนทนาเกี่ยวกับเทคโนโลยี

Formula E Shell Eco Marathon Experience

วันที่ 11 มค 2561 ที่ผ่านมา สมาคมยานยนต์ไฟฟฟ้าไทยร่วมกับบริษัท TE จัดงานสัมมนา EVAT Tech Forum & TE Technology Session ณ อาคารเคเอ็ก ในหัวข้อ Formula E & Shell Eco Marathon Experience โดย ได้รับเกียรติจากคุณ Ishin Ueyama จากบริษัท TE เป็นผู้บรรยายพิเศษ โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนากว่า 120 คน และมีการจัดแสดงเทคโนโลยีของยานยนต์ไฟฟ้าจากบริษัท TE

Contact Us

ติดต่อเราได้เสมอ

สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย

อาคารเคเอกซ์ ชั้น 12 เลขที่ 110/1 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลําภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

เลขที่ประจําตัวผู้เสียภาษี 0993000349849

Electric Vehicle Association of Thailand (EVAT)

KX building (KX: Knowledge Exchange for Innovation (KMUTT) 110/1 Krung Thonburi Road, Banglamphulang Khlongsan,Bangkok 10600 (THAILAND)

Taxpayer Identification Number 0993000349849

ติดต่อสมาคม

ติดต่อสมาคม:  +66 (0) 86-390-3339
อีเมลติดต่อทั่วไป:  contact@evat.or.th
อีเมลติดต่อของสมาชิก:  member@evat.or.th

เว็บไซต์

EVAT:  evat.or.th