ใบสมัคร

สมัครสมาชิก สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย

รายละเอียดผู้สมัคร

ข้าพเจ้าขอสมัครเป็นสมาชิกสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทยประเภท
สมาชิกบุคคล (สมทบ / สามัญทั่วไป / นักศึกษา)
กรุณากรอกข้อความให้ครบถ้วน
*

*

*

*

*

*

*


ที่อยู่ปัจจุบัน
*

*

*

*

*

*


ระดับการศึกษาสูงสุด

สํานักงาน/หน่วยงาน
*

*

*

*

*

*

 

*

เหตุผลความสนใจในการสมัครสมาชิกสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย
หมายเหตุ
 
การเข้าใช้งาน (อีเมล/รหัสเข้าใช้งาน)
*

*

*